ยินดีกับรอยัล พารากอน ฮอลล์ ในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ พร้อมร่วมการสัมมนาเรื่อง “Sustainability Event Management”

banner-paragorn-07-11-17

รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล 3 ระบบ ได้แก่

  1. มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน (ISO 20121: Event Sustainability Management Systems)
  2. มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการ
    (TIS 22300: Mice Security Management System)
  3. มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301: Business Continuity Management System)

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยมี คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรอง
ให้กับนายทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารรอยัล พารากอน ฮอลล์ พร้อมทั้งเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Sustainable Event Management”
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry) ของประเทศไทย

paragorn-07-11-17-1

paragorn-07-11-17-2

paragorn-07-11-17-3