สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth”)

Banner-CSR_SR-and-CSV

ตามที่ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้ดำเนินโครงการ SME Promotion Project III ในปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน เพื่อยกระดับการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดเล็กมาก (SME: Small and Medium Enterprise & VSE: Very Small Enterprise) ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติ จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ ส่วนภูมิภาค ด้วย

CSR_SR-and-CSV-pic2

สรอ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง  CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth”  โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแปซิฟิคปาร์ค ชลบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 103 คน ครอบคลุม เรื่อง เส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ.,
CSR: Corporate Social Responsibility,  SR: Social Responsibility และ CSV: Creating Shared Value โดยการแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ CSV รวมถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การปรับใช้แนวคิด CSV ในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และกรณีตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ

CSR_SR-and-CSV-pic1

สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ตาม SME Roadmap to Sustainability เพื่อยกระดับการพัฒนาจาก SR Firm สู่ SD Firm ทั้งการตรวจประเมินและรับรอง การพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน การฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ยง การทวนสอบ และการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ เช่น  ความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000, CSR-DIW, CSR-DPIM)   อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)   การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (AA 1000)   ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1)   เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (TIS 9999-1)  การบริหารความเสี่ยง (ISO 31000)    ระบบการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO 14064)   โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM: Clean Development Mechanism)   ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)  การรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Reporting)   การกำกับดูแลองค์กรที่ดี/ธรรมาภิบาล (Good Corporate Governance) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต/อุตสาหกรรม การค้า การบริการและการเกษตร  ให้มีความเป็นเลิศด้านความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน