ขอเชิญเข้ารับการสัมมนาฟรี เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย”

seminar-mol-2018

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย  ให้แก่ผู้ประกอบการ .. ฟรี 

ในวันที่ 15 สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ โรงแรมบุรี ศรีภู จังหวัดสงขลา

หากท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถสมัครเข้ารับการสัมมนาได้โดยกรอกข้อมูลในแบบตอบรับการสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา .. คลิกที่นี่  (ภายในวันที่  10 สิงหาคม 2561)

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม : 

หรือหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่ …

  • คุณปาริชาติ กันทะวงศ์   โทร. 0-2617-1727  ต่อ 216   Email:  Parichart@masci.or.th
  • คุณสุคนธวรรณ หวานแก้ว โทร. 0-2617-1727  ต่อ 210 Email: Sukontawan@masci.or.th
  • คุณนันทพร  รัตนภักดี     โทร. 0-2617-1727  ต่อ 120   Email: Nantaporn@masci.or.th