สรอ. สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

seminar-14001-9001-2015-rayong

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015”  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเอกสาร IAF Communique, Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย

โดยมีนายจงรักษ์  โรจน์พลาเสถียร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ รวมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ทั้งโครงสร้างของมาตรฐาน ข้อกำหนดของมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง บริบทองค์กร การวางแผน และแนวทางการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการรับรองตามมาตรฐานฉบับใหม่ได้ทันก่อนวันสิ้นสุดการรับรองตามมาตรฐานฉบับเดิม ในวันที่ 14 กันยายน 2561

news-seminar-14001-9001-2015-rayong

สรอ. ได้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการ ทั้งด้านการตรวจประเมินและรับรอง และการฝึกอบรมตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสากล  เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001, ISO 29001, ISO 13485) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001, ISO 50001, ISO 14064-1, ISO 14064-2, CDM/GHG) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001, OHSAS 18001, ISO 45001) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (GMP, HACCP, ISO 22000, มกษ., GMP (FDA)) ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) ระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (ISO 28000) ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) ระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1) และอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร   สรอ. มีการพัฒนากระบวนการตรวจประเมินและการรับรองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายสำหรับมาตรฐานการบริหารจัดการสากล เพื่อรองรับความต้องการในการฝึกอบรมที่แตกต่างกันในแต่ละองค์กรธุรกิจ ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม/การผลิต ภาคการค้า ภาคเกษตร และภาคบริการ  รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดเล็กมาก (SME&VSE)

news-seminar-14001-9001-2015-rayong-2