Food Safety Management System Series

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000, HACCP, GMP เพื่อการควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
24 ต.ค. 2560 FSPCA Preventive Controls for Human Food
15 พ.ย. 2560 ISO 22000:2005 Introduction and Internal Auditor
21 พ.ย. 2560 FSPCA Preventive Controls for Human Food
19 ธ.ค. 2560 FSPCA Preventive Controls for Human Food

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction and Internal Auditor GMP / HACCP
Introduction and Internal Auditor ISO22000:2005