Food Safety Management System Series

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000, HACCP, GMP เพื่อการควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
12 พ.ย. 2561 ISO 22000:2005 Introduction and Internal Auditor
17 ธ.ค. 2561 FSPCA Preventive Controls for Human Food

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction and Internal Auditor GMP / HACCP
Introduction and Internal Auditor ISO22000:2005