Food Safety Management System Series

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 22000, HACCP, GMP เพื่อการควบคุมการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Introduction & Internal Auditor GMP/HACCP
Introduction and Internal Auditor ISO22000:2005