Integrated Management System Series

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ เป็นการรวบรวมระบบการจัดการหลายระบบให้เป็นระบบเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพของระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณเอกสาร

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
18 ก.ค. 2561 Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001,ISO 14001 & ISO 45001)
29 ต.ค. 2561 Integrated Management System Internal Auditor (ISO 9001,ISO 14001 & ISO 45001)

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Integrated Management System Internal Auditor (9001,14001,18001)