Integrated Management System Series

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ เป็นการรวบรวมระบบการจัดการหลายระบบให้เป็นระบบเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพของระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดปริมาณเอกสาร

ตารางอบรม (In House)

กิจกรรม ขอใบเสนอราคา
Integrated Management System Internal Auditor (9001,14001,18001)