ISO/IEC 17024 มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร

มาตรฐานนี้ใช้ในหน่วยรับรองบุคลากร หน่วยขึ้นทะเบียนบุคลากร หน่วยรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมถึง การพัฒนารูปแบบการรับรองและการให้บริการทดสอบและรับรองบุคลากร

ตัวอย่างหน่วยรับรองบุคลากร : องค์กรที่ทำหน้าที่ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ หน่วยขึ้นทะเบียนบุคลากรตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยรับรองความสามารถทางวิชาชีพ เป็นต้น

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
19 ก.ย. 2561 Introduction to ISO/IEC 17024 (Personnel Certification Body)