Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
8 ก.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
15 ส.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor Transition Training Course (Module 1&2) (IRCA/9150) (IRCA Reg. No. A17924 & A17925)
9 ก.ย. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
7 ต.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
17 ต.ค. 2562 ISO 9001:2015 Internal Auditor
16 ธ.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)