Quality Management System Series

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐานสำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบการจัดการคุณภาพที่ดี เพื่อแสดงความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ตารางอบรม

วันที่ กิจกรรม
3 ก.ย. 2561 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153)(IRCA Reg. No. A18126)
12 ก.ย. 2561 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
12 ก.ย. 2561 Introduction to ISO 29990 (Training/Learning Service Provider )
8 ต.ค. 2561 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153)(IRCA Reg. No. A18126)
17 ต.ค. 2561 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
14 พ.ย. 2561 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
12 ธ.ค. 2561 ISO 9001:2015 Introduction and Internal Auditor
17 ธ.ค. 2561 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153)(IRCA Reg. No. A18126)