สรอ. ให้บริการวิทยากรฝึกอบรม การเป็นที่ปรึกษา แนะนำการจัดทำและพัฒนาระบบงาน บริการตรวจประเมินภายใน การพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐานสากล

มาตรฐานกลุ่มการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment)

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล
  • เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีคุณภาพ
  • เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง