สรอ.ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้โครงการ SME Promotion Project IV หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Banner-SME_Promotion_Project_IV

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME  สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ยกระดับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติ จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน ในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นนักปฏิบัติหรือการนำมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติ (Practitioner) ให้มีความสามารถในการวางแผนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการและบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE
 • พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากล ระดับพื้นฐาน ไปปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ)

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV   มี 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) 
   • วันที่ 30 สิงหาคม  2562  ณ ห้อง C.Milan ชั้น 6 อาคาร Palazzo Conferenza
    โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  • หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner)
   • วันที่ 5 – 6 กันยายน 2562  ณ ห้อง Torino ชั้น 3 อาคาร Palazzo Conferenza
    โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เงื่อนไข :

 • ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการทุกครั้ง และมีผลการประเมินในหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner)   ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ได้
 • กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าเป้าหมาย  สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากลำดับก่อนหลังที่สถาบันฯ ได้รับใบสมัคร

 

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV สามารถสมัครได้ตามช่องทางดังนี้

 1. กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner) รุ่นที่ 4
 2. แผนที่โรงแรมดิเอมเมอรัล (กรุงเทพฯ)
 3. กรอกใบสมัครตามลิ้งค์  http://bit.ly/2YYauHG
 4. ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร
  QRCODE-SMEIV_Document_Download

แล้วกรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมายังสถาบันฯ ทาง Email  Ratiporn@masci.or.thNuchanart@masci.or.thJaratsri@masci.or.th และ Kulwara@masci.or.th
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามเป้าหมาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เลขที่ 1025 ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2617-1727 โทรสาร 02 6171707-9

นางสาวระติพร เอกฉัตร กิตติฐนิสพงษ์  ต่อ 201      E-mail: Ratiporn@masci.or.th

นางสาวนุชนารถ เผ่าเรืองฤทธิ์           ต่อ 305          Email: Nuchanart@masci.or.th

นางสาวจรัสศรี บุญจันทร์                   ต่อ 802         Email: Jaratsri@masci.or.th

นางสาวกุลวรา จารุพันธ์                     ต่อ 815          Email: Kulwara@masci.or.th