สรอ.ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม ภายใต้โครงการ SME Promotion Project IV หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และ หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Banner-SME_Promotion_Project_IV

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME  สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ยกระดับการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติ จากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่มีความสามารถในการดำเนินการอย่างยั่งยืน ในการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นนักปฏิบัติหรือการนำมาตรฐานระบบ/การบริหารจัดการไปปฏิบัติ (Practitioner) ให้มีความสามารถในการวางแผนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการและบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE
 • พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรของผู้ประกอบการ SME/VSE/Start Up ในการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการสากล ระดับพื้นฐาน ไปปฏิบัติ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ (ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ)

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV   มี 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner)  จำนวน 150 คน (2 รุ่น)
   • รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
   • รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
  • หลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) จำนวน 120 คน (2 รุ่น)
   • รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
   • รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เงื่อนไข :

 • ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการทุกครั้ง และมีผลการประเมินในหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับเบื้องต้น (Beginner)   ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันฯ กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรด้านมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ระดับนักปฏิบัติ (Practitioner) ได้
 • กรณีมีผู้สมัครเกิน 150 คน  สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากลำดับก่อนหลังที่สถาบันฯ ได้รับใบสมัคร
 1. หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ
  • หลักสูตรด้านการจัดการคุณภาพ ระดับเบื้องต้น (Beginner) จำนวน 120 คน (2 รุ่น)
   • รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี
   • รุ่นที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

เงื่อนไข :

กรณีมีผู้สมัครเกิน 120 คน  สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากลำดับก่อนหลังที่สถาบันฯ ได้รับใบสมัคร


เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ผู้สนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ SME Promotion Project IV สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ : https://bit.ly/2VEN4Az

*** โดยส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร ตามใบสมัคร สามารถสมัครได้หน่วยงานละ 3 ท่าน/หลักสูตร ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

เลขที่ 1025 ชั้น 2,11,18 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท , กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2617-1727 โทรสาร 02 6171709

นางสาวระติพร เอกฉัตร กิตติฐนิสพงษ์  ต่อ 201      E-mail: Ratiporn@masci.or.th

นางชลธราภัสส์ ศรีสุวรรณ์                 ต่อ 343          Email: Chontalapat@masci.or.th

นางสาวจรัสศรี บุญจันทร์                   ต่อ 802         Email: Jaratsri@masci.or.th

นางสาวกุลวรา จารุพันธ์                     ต่อ 815          Email: Kulwara@masci.or.th