สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2561

SME-Strong-Banner

สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี 

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน
  หรือได้รับมาตรฐานต่าง ๆ
 2. เสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งยั่งยืน อันจะนำสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ

 1. กิจกรรมการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

  • รุ่นที่ 3 วันที่ 3  กรกฎาคม 2561  หลักสูตร Introduction to ISO 14001:2015 – (จำนวนไม่เกิน 70 คน) **
   (ปิดรับสมัครอบรม/สัมมนา รุ่นที่ 3)

หมายเหตุ :
ผู้ประกอบการแต่ละแห่งสามารถจัดส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ยกเว้น ค่าเดินทาง และที่พัก)
โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนาต้องไม่ซ้ำกับหน่วยงานร่วมดำเนินการอื่นของโครงการ

กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม/สัมมนา ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ต้องแจ้งให้สถาบันฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบันฯจะขอปรับค่าใช้จ่ายในส่วนสถานที่อบรม ค่าอาหาร และเอกสารอบรม เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

 1. กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการบริหารจัดการ หรือมาตรฐานอื่นๆ
  สถาบันฯ จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมินสำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ขอรับการรับรองมาตรฐานหรือระบบการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ISO 22000, ระบบ HACCP ระบบ GMP
  (ตามมาตรฐาน Codex หรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือ มกษ. 9023, มกษ. 9024) หรือ มาตรฐานอื่นๆ

โดยสถาบันฯ จะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในส่วนค่าตรวจประเมินตามที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  Man-day ละ 10,000 บาท สูงสุด 5 Man-days (50,000 บาท)*  โดยเงื่อนไขการสนับสนุนค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้น จะสนับสนุนเฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 สถานประกอบการ และต้องมีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้นๆ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าเดินทาง ที่พัก และค่าใบรับรอง

 1. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติ
  • ผู้ประกอบการสัญชาติไทย ที่ลงทะเบียน SME ผู้รับบริการภาครัฐ กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทั้งที่เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
  • ผู้ประกอบการมีการดำเนินธุรกิจปกติ มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561
   (ได้ที่ http://smestrong61.com/ เลือกเมนู สมัครเข้าร่วมโครงการ ”)
   หมายเหตุ : ในการกรอกใบลงทะเบียนตามข้อ 4.1 ท่านต้องสมัครลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการกับ สสว. ก่อน โดยสมัครในเว็บไซต์ http://www.sme.go.th/th/ เลือกแบนเนอร์ ระบบลงทะเบียน SME เพื่อเข้ารับบริการ จากนั้นท่านจะได้รับ “หมายเลขผู้เข้ารับบริการภาครัฐ” ซึ่งนำมาใช้กรอกข้อมูลในใบลงทะเบียนตามข้อ 4.1
  2. เอกสารการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ อาทิ สําเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ สําเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
  3. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 1. การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

เมื่อท่านจัดส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 4. มายังสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอแล้ว สถาบันฯ จะตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของท่าน และแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบต่อไป

 ***จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ***

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดมาที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
อีเมล์ smestrong61@masci.or.th

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม :   Download

**หมายเหตุ :   ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลด ได้ : Download

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดและล่าช้าในการสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะ **

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 • กิจกรรมการอบรม/สัมมนาให้ความรู้ ด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ
  คุณสุภาพร ถาริยะ   โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 803  โทรสาร 0-2617-1703
 • กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก โดยการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการบริหารจัดการ หรือมาตรฐานอื่นๆ
  คุณนัคมน ภู่ทอง     โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 308  โทรสาร 0-2617-1709
  คุณนุชนารถ เผ่าเรืองฤทธิ์     โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 305   โทรสาร 0-2617-1709