SME กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

banner-pr-smes

กรอบวงเงินสินเชื่อ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1% ปลอดเงินต้น 3 ปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 7 ปี

วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

sme-2

smes01

smes03

คุณสมบัติของ SMEs ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

 1. SMEs ภาคการผลิต การค้า การบริการที่เป็นนิติบุคคล
 2. เป็น หรือจะพัฒนาไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
 3. ธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด
 4. มีความต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 5. เคย หรืออยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการภาครัฐ หรือองค์กรเอกชน หรือเคยได้รับรางวัลทางธุรกิจ
 6. มีระบบบัญชีเดียวหรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว
 7. ไม่เป็น NPL หรือถูกดำเนินคดี ณ วันที่ยื่นขอเข้าโครงการ
 8. ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และมีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 12 งวด
 9. ไม่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากทุนหมุนเวียนที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว
 10. ยินยอมนำส่งข้อมูลบัญชีและเครดิต
 11. หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการการบริหารกำหนด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1358 หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ www.smessrc.com