สรอ. แสดงความยินดีกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจัดหา ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

banner-TATA Steel_26-11-2018

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยนายไพฑูรย์ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายจัดหา พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ขอบข่าย “การจัดหาวัสดุและบริการ ให้แก่ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด   บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด   บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ   และการกำกับดูแลระบบการจัดการพัสดุของบริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และบริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” จาก สรอ. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้อง Sharing ชั้น 18  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จากที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2552 (ISO 9001:2008) จาก สรอ. ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา โดยได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

News-TATASteel_26-11-2018_pic1

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยบริษัทย่อยในกลุ่มทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีล กรุ๊ป   บจก.เหล็กสยาม (2001)  และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม ต่างก็ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน  โดยบริษัทย่อยในกลุ่มทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001) จาก สรอ. ด้วย

News-TATASteel_26-11-2018_pic2

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในด้านนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับเหล็กก่อสร้าง รวมทั้งการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

News-TATASteel_26-11-2018_pic3