โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) และ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) ประจำปี พ.ศ. 2562

banner-TCEB-2562

สรอ. ขอเรียนเชิญสถานประกอบการศูนย์ประชุม /อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” “มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน” 10 พื้นที่ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และสมัครขอการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย และ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน กรณีที่ผ่านการรับรองจะได้รับตราสัญลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ

 1. หลักการและเหตุผล
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. มุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับภาคการบริการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในตลาดโลก โดยมีการวางเป้าหมายหลักในการเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและกิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม /อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท องค์กรภาครัฐ และเอกชน มีมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน โดยการจัดทำกิจกรรมการฝึกอบรม             เชิงปฏิบัติการและตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
 2. วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
  • สร้างความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • เพื่อดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน
 3. จำนวนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) จำนวน 150 แห่ง
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) จำนวน 5 แห่ง
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) จำนวน 25 แห่ง
  • มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน จำนวน 20 แห่ง
 4. ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้พัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า) มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) และ มาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียนเพิ่มขึ้น
  • การให้บริการของสถานประกอบการศูนย์ประชุม โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากขึ้น
 5. กิจกรรมหลักของโครงการ
  2019-05-03_14-25-24

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 1. Application form for TMVS Assessment 2019 (Event)
 2. Application form for TMVS Assessment 2019 (Exhibition)
 3. Application form for TMVS Assessment 2019 (Meeting room รับรองใหม่)
 4. Application form for TMVS Reassessment 2019 (Meeting room ประเภทต่ออายุ)
 5. แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาโครงการ TCEB 2562