(ฟรี) โครงการยกระดับมาตรฐาน ระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561

banner-project-2561-tsd

ภายใต้งบประมาณสนับสนุน : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
ผู้ดำเนินโครงการ : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานระบบ
การจัดการของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับการพัฒนา
กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve New S-Curve และ Super Cluster และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรม โดยจัดฝึกอบรมใน 3 กลุ่มมาตรฐาน ได้แก่

 1. IATF 16949:2016
 2. ISO 14001:2015
 3. ISO 13485:2016

รับจำนวนจำกัด
“ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ”

Schedule-training-OIE-2561

เงื่อนไข

 1. รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ” (ยกเว้นค่าที่พักและค่าเดินทาง)
 2. สถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินการและพิธีรับมอบประกาศนียบัตร (วันที่ 15 มิ.ย. 2561)
 3. คุณสมบัติสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในกลุ่มดังนี้
  • กลุ่มอุตสาหกรรม Super Cluster ประกอบด้วย คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
   และอุปกรณ์โทรคมนาคม
   คลัสเตอร์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  • กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ประกอบด้วย ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
   การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร
  • กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ประกอบด้วย หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร
   และอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ
 4. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้สถานประกอบการละไม่เกิน 2 ท่าน ในหลักสูตรลำดับที่ 2-4
 5. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้เฉพาะสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ในหลักสูตรลำดับที่ 5
 6. สงวนสิทธิ์สมัครอบรมได้ 20 สถานประกอบการ และต้องเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 10 วันเท่านั้น ในหลักสูตรลำดับที่ 6
 7. การมอบประกาศนียบัตรสำหรับสถานประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาชี้แจงผลการดำเนินงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
  โดยหลักสูตรที่มีประกาศนียบัตรได้แก่ ลำดับที่ 2-5
 8. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนา
  โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนด
วันที่และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อที่ :

 • คุณศิณีนาฐ มาศวิจิตร โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 801
  โทรสาร: 0-2616-1703
  อีเมล์ : sineenart@masci.or.th
 • คุณสุภาพร ถาริยะ โทรศัพท์ : 0-2617-1727 ต่อ 803
  โทรสาร: 0-2616-1703
  อีเมล์ : supaporn@masci.or.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม

 1. โปรแกรมประชาสัมพันธ์โครงการ สศอ. ปี 2561
 2. แบบฟอร์มใบสมัครอบรมโครงการ : ผู้ประกอบการ
 3. แบบฟอร์มใบสมัครอบรมโครงการ : สถานศึกษา