ขอเรียนเชิญแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Banner_Tourism_2562

กรมการท่องเที่ยว และ สรอ. ขอเรียนเชิญแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสมัครขอการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผู้ที่ผ่านการรับรองจะได้รับใบรับรองจากกรมการท่องเที่ยว

 1. หลักการและเหตุผล
  ปัจจุบันการท่องเที่ยว ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

  กรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยกรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดำเนินการรับสมัครแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 2. วัตถุประสงค์
  • เพื่อดำเนินการตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวที่ยื่นขอรับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
  • เพื่อให้การรับรองแก่แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด
  • เพื่อดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
 3. จำนวนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
  • แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 80 แห่ง  (แหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนหรือ หน่วยงานท้องถิ่น)
 4. ประโยชน์ที่ได้รับ
  • เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
  • แหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับใบรับรองจากกรมการท่องเที่ยว และได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
 5. กิจกรรมหลักของโครงการ

2019-05-03_17-19-04

เอกสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 1. แบบคำขอตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว
 2. เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการแหล่งท่องเที่ยว
 3. เอกสารยืนยันข้อมูลที่ใช้การตรวจประเมิน