สรอ. แสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

banner-tpa-iso9001-2015

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

news-tpa-iso9001-2015-pic1

สายงานบริการ 2 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  โดยนายปติพนธ์ คุ้มภัย รักษาการผู้อำนวยการสายงานบริการ 2 และผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) พร้อมผู้บริหารของสมาคมฯ รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ในขอบข่าย  “

  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดยการฝึกอบรมแบบทั่วไปและเฉพาะกลุ่ม การศึกษาด้วยตนเอง การทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
    การพัฒนาที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในสถานประกอบการ และการบริการให้คำปรึกษา
  2. การดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาบุคลากรและสถานประกอบการ
  3. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยการมอบรางวัลคุณภาพประเภทต่างๆ และการให้บริการข้อมูลอุตสาหกรรม”

และในขอบข่าย “การบริการให้คำปรึกษา”  ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ซึ่งเป็นการได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ รอบที่ 6 นับจากการได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ 12 เมษายน 2546

news-tpa-iso9001-2015-pic2

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาคมฯ และผู้บริหาร พร้อมด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ ตามที่สมาคมฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรม
ภายใต้อุดมการณ์ “เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษกิจ” อย่างต่อเนื่อง

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพของ
สมาคมฯ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมฯ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของสมาชิกและการเผยแพร่แก่ประชาชน  รวมทั้งการส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ