ขอความอนุเคราะห์ สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของสถาบันฯ

banner-websitemasci-2018

ด้วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีบัญชาให้ดำเนินการประเมิน การเข้าถึง ความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ของเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด อก. เพื่อนำผล
การประเมินมาปรับปรุงรูปแบบในเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆ ของ อก. ผ่านสื่อเว็บไซต์
มีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนอีกทางหนึ่ง

โดยแบบสำรวจความพึงพอใจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของทางสถาบันฯ โดยข้อมูลบางส่วนจะถูกนำไปปรับปรุง
การให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด

ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง

Website

 

โดยท่านสามารถทำแบบสอบถามได้ตามลิงก์นี้ : ทำแบบสอบถาม

ทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของทุกท่านค่ะ

หมายเหตุ : ระยะเวลาการสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561