สรอ. มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) และใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) แก่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO)

Banner-Cert-ISO14001-ISO9001_GENCO

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ สรอ. (MASCI) มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) และใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) แก่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (General Environmental Conservation Public Company Limited) หรือ GENCO เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562  ณ ห้อง SHARING ชั้น 18 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO  โดยนายสมบัติ ปิยะสัจจบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน ศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) นายฉัตร เชือดกิ่ง ผู้จัดการสายงานธุรกิจพลังงานทางเลือก ศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ ให้เกียรติรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ขอบข่ายการบริหารการขนส่งของเสียอุตสาหกรรมและการให้บริการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม โดยกระบวนการการทำเชื้อเพลิงแข็งผสมจากของเสียอันตราย การทำเชื้อเพลิงแข็งผสมจากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย และการทำเชื้อเพลิงเหลวผสม

Pic2-Cert-ISO14001-ISO9001_GENCO

การได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) ของบริษัทฯ สำหรับศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของศูนย์ และบริษัทฯ จากที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS/OHSAS 18001), ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)  และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) จาก สรอ. สำหรับศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำและราชบุรี) ตั้งแต่ปี 2546, 2554 ตามลำดับ เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐในการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อลดและป้องกันปัญหามลพิษอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อม ช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยในการจัดการสิ่งแวดล้อม อันมีผลในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

Pic1-Cert-ISO14001-ISO9001_GENCO

สรอ. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม