Loading Events
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่: 3 ก.ย. 2561
ถึงวันที่: 7 ก.ย. 2561
สถานที่:
ราคา: 27,000 บาท
หลักสูตร: 5 วัน

** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **

หลักสูตร                    5 วัน  (มีสอบข้อเขียน)

จำนวนไม่เกิน             20 ท่าน / หลักสูตร

Public                     ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

In-house ค่าอบรม     ตามใบเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร (Quality Management Representative: QMR) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายใน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
  เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจประเมิน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
 3. ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมควรมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรมบางฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าอบรม (Pre-Requisite)

ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

 1. ระบบการจัดการ
  • ความรู้พื้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act)
  • องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์,
   การวางแผนการ, การนำไปปฏิบัติ การวัด, การทบทวน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารงานคุณภาพ
  • แนวคิดพื้นฐานและหลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 9000) :
   • การให้ความสำคัญกับลูกค้า
   • ความเป็นผู้นำ
   • การมีส่วนร่วมของบุคลากร
   • การบริหารเชิงกระบวนการ
   • การปรับปรุง
   • การตัดสินใจตามพื้นฐานของหลักฐานที่พบ
   • การบริหารความสัมพันธ์
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
  • ISO 9001 ระบบบริหารงานคุณภาพ (ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 9001 และนิยาม คำศัพท์ ที่ใช้ในมาตรฐาน ตามที่กำหนดใน ISO 9000 ซึ่งผู้สมัครฝึกอบรมอาจเรียนหลักสูตร IRCA Certified QMS Foundation หรือหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9001 หรือ
   หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่ามาก่อน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1. ทราบหลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015
 2. สามารถตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 และตรวจประเมินตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
 3. เข้าใจในสาระสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ
 4. ทราบขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ การดำเนินการและการจัดทำรายงานการตรวจประเมิน รวมทั้งสามารถรวบรวม วิเคราะห์หลักฐาน
  ที่ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน
 5. ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IQCS ประเทศสิงคโปร์ (IRCA Approved to A09422)

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการของข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการนำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพได้
 2. ขั้นตอนในการรับรอง การขึ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง การรับรองการขึ้นทะเบียน และการรับรอง
  ความน่าเชื่อถือ
 3. ขั้นตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการเตรียมการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดทำ
  รายการการตรวจประเมิน เมตริกซ์ของข้อกำหนด การประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื้องต้น การจัดตั้งทีมผู้ตรวจ
  และการเตรียมแผนการตรวจติดตาม
 4. การดำเนินการตรวจประเมินและเทคนิคในการตรวจ การเขียนรายงาน และการตรวจติดตามข้อบกพร่องรวมทั้งวิธีการตรวจประเมิน เทคนิค
  การตั้งคำถาม บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
  การตรวจประเมิน
 5. ข้อกำหนดในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
 6. Workshop: เพื่อสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาในการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียน

วิธีที่ 1: ลงทะเบียนผ่าน Website โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน ทางด้านล่าง
วิธีที่ 2: ลงทะเบียนโดยการ Download แบบลงทะเบียน กรอกใบสมัครส่งมาที่โทรสาร 0-2617-1703
หรือ E-mail : sineenart@masci.or.th; jaratsri@masci.or.th; supaporn@masci.or.th

ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Course Outline : IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course

แบบฟอร์มใบสมัครฝึกอบรม Public Training Management System Course

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา In-house Training Management System Course

วันอบรมอื่นๆ

วันที่ กิจกรรม
11 มี.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
13 พ.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
8 ก.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
9 ก.ย. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
7 ต.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
16 ธ.ค. 2562 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course (IRCA/9153) (IRCA Reg. No. A18126)
Scroll Up