ขอแสดงความยินดี โรงงานผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง ได้รับการรับรองระบบ HACCP

banner-pwa

การประปานครหลวง ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) ให้แก่ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน โดยมี คุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรองระบบ HACCP ให้แก่ คุณสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) ผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวง ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมปิยราษฎร์ ชั้น 6
อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

pwa-1

ทั้งนี้ การได้รับใบรับรองระบบในครั้งนี้เป็นการต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 3 ให้กับโรงงานผลิตน้ำสามเสนซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำแห่งแรกในการประปานครหลวง
ที่มีการจัดทำระบบ HACCP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ โดยนำเอาหลักการของระบบคุณภาพ HACCP ที่มีการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการงานประปาที่ถูกสุขอนามัย และ
ได้มาตรฐานในระดับสากล

pwa_3    pwa_5