ร่างมาตรฐานใหม่ ISO 50001

NewDraftofISO50001

นับตั้งแต่ปี 2554 (ค.ศ.2011) องค์กรได้นำแนวทางเชิงระบบตามมาตรฐาน ISO 50001 ไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านประสิทธิภาพพลังงาน ประสิทธิผลพลังงาน และการใช้พลังงาน

เช่นเดียวกับมาตรฐานสากลอื่นๆ  ISO 50001 ไอเอสโอได้ทำการทบทวนเพื่อทำให้มั่นใจว่ามาตรฐานจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคส่วนพลังงาน งานด้านนี้มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการวิชาการไอเอสโอซึ่งรับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานแลการประหยัดพลังงาน (ISO/TC 301) ซึ่งมีสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลขานุการ ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับสมาชิกของไอเอสโอคือสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศจีน (SAC)

การเปลี่ยนแปลงหลักของมาตรฐาน ISO 50001 จากการบอกเล่าของศาสตราจารย์ดีนน์ แห่งสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียและผู้ประสานงานกลุ่มงานที่ทำการทบทวนมาตรฐานดังกล่าว ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของมาตรฐานฉบับปี 2018 ก็คือการรวมเอาโครงสร้างระดับสูงซึ่งจัดเตรียมความเข้ากันได้ที่มีการปรับปรุงร่วมกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ ที่สามารถเข้ากันได้นั่นเอง

โครงสร้างระดับสูง (high-level structure (HLS) เป็นแนวคิดที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย เนื่องจากบ่อยครั้ง องค์กรมีการนำมาตรฐานระบบการจัดการบางอย่างไปใช้ ซึ่งมีการใช้โครงสร้างร่วมกัน รวมทั้งคำศัพท์และนิยามศัพท์ และช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้น  ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรอื่นๆ ที่เลือกปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการแบบรวมระบบที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการได้หนึ่งระบบหรือมากกว่าหนึ่งระบบไปพร้อมๆ กัน

สำหรับการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 50001 ฉบับปี 2561 (ค.ศ.2018) เพื่อทำให้มั่นใจว่าแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านพลังงานมีความชัดเจนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งมีความสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในการใช้มาตรฐานระบบการจัดการโดย SMEs และบ่อยครั้งตั้งสมมุติฐานว่าผลประโยชน์ของมาตรฐานสากลส่วนใหญ่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจข้ามชาติได้ซึ่งอาจไม่รวมถึง SMEs แต่มาตรฐานที่ปรับปรุงในครั้งนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในทุกแง่มุมของธุรกิจทุกประเภทรวมทั้งการตอบสนองข้อกำหนดด้านกฎระเบียบได้

ประสิทธิผลด้านพลังงานมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท การส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 50001 เป็นส่วนสำคัญในงานของไอเอสโอ ซึ่งโครงการต่างๆ ทำให้มีการใช้งาน ISO 50001 เพิ่มขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในงานของ Clean Energy Ministerial (CEM) และ United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

งานของ Clean Energy Ministerial (CEM) มีการจัดทำโครงการรางวัลรัฐมนตรีพลังงานสะอาดซึ่งเป็นรางวัลที่ยอมรับองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านพลังงานและการใช้มาตรฐาน ISO 50001 เพื่อเน้นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงาน องค์กรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 50001 สามารถส่งผลงานเป็นกรณีศึกษาเพื่อสร้างการยอมรับโดยเข้าประกวด โดยสมัครได้ในเว็บไซต์นี้  2018 Energy Management Leadership Awards

ร่างมาตรฐาน ISO/DIS 50001ได้ผ่านการอนุมัติแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และไอเอสโอคาดว่าร่างมาตรฐานฉบับใหม่จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีหน้า ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นี้ https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html

ที่มา: https://www.iso.org/news/ref2248.html