มาตรฐานสำหรับผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในกลุ่มมาตรฐานที่เป็นข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ซึ่งองค์กรต่างๆ สามารถขอรับการรับรองได้ตามความสมัครใจ

เมืองแห่งอนาคตสร้างได้ด้วย “มาตรฐาน”

สิ่งที่เมืองสมัยใหม่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง ได้แก่ น้ำใช้ที่เพียงพอ การเข้าถึงน้ำที่สะอาดทั่วโลก ความสามารถในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้สึกของความมั่นคงและปลอดภัย

สรอ. จัดกิจกรรมประดับดาวเรืองร้อยดวงใจถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) โดยผู้อำนวยการสถาบัน (นางพรรณี อังศุสิงห์) ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการประดับดอกดาวเรือง และต้นดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ชั้น 11 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560

สรอ. รับโล่รางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ปี 2560

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI ได้รับโล่รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทหน่วยตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจาปี 2560 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

สรอ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวาย
พระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

หน่วยงานแรกของหน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ Quality Management System ISO 9001:2015 โดยมี นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรบานไอเอสโอ เป็นผู้มอบใบรับรองให้แก่ คุณสมยศ คงประเวช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์ หน่วยธุรกิจน้ำมัน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ปตท.สำนักงานใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 4 ระบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน 4 ระบบให้กับสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานสายออกบัตรธนาคาร ร่วมพิธีและแสดงความยินดี

ไอเอสโอทบทวน ISO/IEC 17025

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างไอเอสโอและไออีซีในคณะกรรมการการประเมินความสอดคล้องที่เรียกว่า CASCO (Committee on conformity assessment) และมาตรฐานนี้จะใช้แทนฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งคาดว่ามาตรฐานฉบับที่พัฒนานี้จะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้

จัดซื้อให้ยั่งยืนอย่างไรในระยะยาว

MASCI Innoversity เคยนำเสนอเรื่อง “มาตรฐานการจัดซื้ออย่างยั่งยืน” เมื่อเร็วๆ นี้มาแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ ผู้จัดซื้อจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญปัญหากับ “การจัดซื้ออย่างยั่งยืน” แม้ว่าผู้บริหารจะประกาศนโยบายให้มีการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนและใช้แนวทางตามมาตรฐาน ISO 20400 แล้วก็ตาม แต่ผู้จัดซื้อก็ยังพบว่ามีความยากลำบากในการหาซัพพลายเออร์ดังกล่าว

สรอ. จัดฝึกอบรม ISO 14971 Application of Risk Management to Medical Devices

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 14971 Application of Risk Management to Medical Devices เมื่อวันที่
2 กันยายน 2560 รวม 33 คน เพื่อต่อยอดการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยรับรองเครือข่าย ด้านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์
(ISO 13485) และระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Thai GMP, Medical Devices)