สรอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ โดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ บริเวณลานประดิษฐานองค์พระนารายณ์ และบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้บริหารและจิตอาสาของหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม

สรอ. แสดงความยินดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในโอกาสได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) และผู้บริหาร สรอ. ขอแสดงความยินดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ตามมาตรฐาน มอก. 50001-2555 (ISO 50001:2011) เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจินตาทัศน์ อาคาร 2 ชั้น 5 ธปท. สำนักงานใหญ่

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค

สรอ. ได้จัดสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัย” ครอบคลุมเส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ. โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยากรจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 126 คน

สรอ. ร่วมจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในงาน Thailand Industry Expo 2018 “Change to Shift” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “Thailand Industry Expo 2018” ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล วันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สรอ. สัมมนาสร้างความตระหนักด้านมาตรฐานการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth”)

สรอ. ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “CSR/SR และ CSV (Creating Shared Value: Guideline for Inclusive Growth” โดยวิทยากรของ สรอ. และวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแปซิฟิคปาร์ค ชลบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา 103 คน ครอบคลุม เรื่อง เส้นทางการพัฒนา SME & VSE ด้านมาตรฐานการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน หรือ “SME Roadmap to Sustainability” ของ สรอ., CSR: Corporate Social Responsibility, SR: Social Responsibility และ CSV: Creating Shared Value

สรอ. สัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) หรือ MASCI จัดสัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามเอกสาร IAF Communique, Important information for Certification Bodies regarding transition to ISO 9001 and ISO 14001 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดระยอง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย

สรอ. แสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ในโอกาสได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และผู้บริหารสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับสถาบันพลาสติก ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

สรอ. ร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” (Accreditation: Delivering a Safer World) และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 คน ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

สรอ. สัมมนาวิชาการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานฯ จากฉบับเดิม ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่
15 มิถุนายน 2561 ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 50 ราย

คำถามเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2

มีคำถามสำหรับบริษัทและนักลงทุนว่าจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ภายในปี 2573 (ค.ศ.2030) ทั้ง 17 ข้อได้อย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่องดังกล่าว