สรอ. สัมมนาวิชาการ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015

news--transitionfromISO14001-2004toISO14001-2015_ISO9001-2008toISO9001-2015

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015 & ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนของมาตรฐานฯ จากฉบับเดิม ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 15 มิถุนายน 2561  ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ และอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าร่วมสัมมนามากกว่า 50 ราย

news--transitionfromISO14001-2004-pic2

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (QMS) และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (EMS) มีการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานฉบับเดิม โดยพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้นและในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับจากระดับปฏิบัติการ (Operational Level) เป็นระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารด้าน QMS และ EMS เข้ากับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และสามารถบรูณการ (Integrate) เข้ากับมาตรฐานการจัดการอื่นๆ ได้ ผลลัพธ์สุดท้ายของการปรับนี้จะทำให้องค์กรของลูกค้าสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีการศึกษาสภาพแวดล้อมจากภายนอกเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนภายในองค์กร และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และการบริหารจัดการความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บรรลุถึงประสิทธิผลของ QMS และ EMS  โดยกำหนดให้มีการชี้บ่งและจัดการความเสี่ยงและโอกาส  เพื่อช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และป้องกันการเกิดผลกระทบในด้านลบ

news--transitionfromISO14001-2004-pic1

สรอ. ได้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านการตรวจประเมินและการรับรอง การฝึกอบรม และการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงการให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการและมีความยินดีที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการด้านความสามารถขององค์กรในการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ