สรอ. ร่วมเสวนา เรื่อง “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก

banner-world-accredition-day

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น” (Accreditation: Delivering a Safer World) และร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2561  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย และสร้างความปลอดภัย”  มีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องกว่า 500 คน  ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

news-world-accredition-day-1

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation: ILAC) มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันการรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดย IAF/ILAC ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้ช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าว  และกำหนดหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมทุกปี ซึ่งในปี 2561 นี้ คือ “การรับรองระบบงานทำให้โลกปลอดภัยยิ่งขึ้น (Accreditation: Delivering a Safer World)”

news-world-accredition-day-2

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมโดยเน้นให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน ในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานด้านโครงสร้างพื้นฐานของโลก (Global Infrastructure) ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สรอ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมการเสวนาโดยนางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

news-world-accredition-day-3

สรอ. ในฐานะในฐานะหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก สมอ. และ มกอช. ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในการรับรองระบบงาน
(IAF MLA: Multilateral Recognition Arrangement)
และคณะกรรมการบริหารกลไกพัฒนาที่สะอาดภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ได้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ/การบริหารจัดการที่ทำให้โลกปลอดภัยขึ้น ทั้งการตรวจประเมินและการรับรอง การตรวจ การพัฒนามาตรฐาน การฝึกอบรม และการพัฒนาระบบงาน ซึ่งเป็นการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตามแนวทางมาตรฐานสากล อาทิ ISO 45001/OHSAS 18001/TIS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, TLS 8001 ระบบการจัดการด้านแรงงาน, ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, ISO/IEC 27001 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ, TIS 2677 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี, ISO 22000/HACCP/GMP ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร, ISO 13485 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์, ISO 31000 การบริหารความเสี่ยง, ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงาน, ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 14064 ระบบการจัดการด้านก๊าซเรือนกระจก, Clean Development Mechanism: CDM,  FSPCA Preventive Controls for Human Food – US FDA มาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์, ISO 17000 Series ระบบงานสำหรับหน่วยตรวจสอบรับรอง เป็นต้น  ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรม/การผลิต ภาคการค้า ภาคเกษตร และภาคบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ กลุ่ม S- curve & New S-curve รวมทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และขนาดเล็กมาก (SME & VSE)